Home
    Ynformaasje
    Data & Lokaasjes
    Foto's
    Media
    Meiwurkers
    Gasteboek
    Sponsors
    Kontakt
     


 
 

(Klik hjir foar in fergrutting)
 

It nije teaterstik

'KREDYT'
 

Kredyt is de opfolger fan de suksesfolle kroechteaterstikken: Katarsis, Kredo en Krimp

Kredyt komt fan it Latynske Credere en betsjut ‘leauwe of tabetrouwe’.

Skriuwer: Gerrit Breteler
Spilers: Anke Bijlsma, Gerrit Haaksma
Rezjy: Rients Gratema
Muzyk: Gerrit Breteler
Arranzjeminten: Peter van der Zwaag
Prűkwurk: Arjen van der Grijn
Produksjelieder: Anke Bijlsma, foar boekings: 06 41605898/ankebijlsma@hetnet.nl
Produsearre troch teaterstifting Achmea Culpa
Technyk: RRMV geluid en licht Klaaisters: Harriët Groenia, Jeldau Ferwerda, Trienke Boersma, Paula Zijlstra

Mei tank oan: Herman Finkers, Klaas Haanstra, Mariet Groen, Rob Bosma, Jan Willem den Boer, Jan Leendert Brouwer, Nanne Nicolai, Anja Postma, Jappie Poutsma, Uday Baytar en Marwa A Alhamwi.

 
 
 
No ek foto's fan eardere foarstellingen online. Sjoch op ús fotoside, klik hjirre.
 
Ynljochtings by Anke Bijlsma, tel. 06 41 60 58 98